10 éves a " sandiantik " Nyereményjáték !NYEREMÉNYJÁTÉK VÉGETÉRT , ÍME A SORSOLÁS NYERTESEI  :10 éve 2012 - ben indultunk a vaterán sandiantik , mint régiségkereskedés , mára országosan híresek vagyunk , a rengeteg , hetente indított 1 Ft - os aukcióinkkal !
Számunkra is nagy öröm , hogy ez idő alatt velünk tartottatok ! Köszönjük a bizalmat és megbecsülést .
Szeretnénk az alkalmat veletek ünnepelni , ezért nyereményjátékot indítunk !

A NYEREMÉNY JÁTÉK LÉNYEGE ... : 2022 február 17.-étől  aukcióinkon sikeresen licitálsz , azaz nyersz egy tételt , nyereményjáték sorsoláson vehetsz részt ! Részvétel a vásárlással automatikus ! A vásárlók között 10 x 10.000 forint levásárlási lehetőséget sorsolunk ki , mely levásárolható akár a Vatera , akár a Galéria Savaria oldalunkon is , de természetesen üzletünkben vásárolt tételekre is érvényes ! Február 17.-étől lejárt tételekre érvényes ! Aukcióink melyek 7 héten keresztül indulnak és járnak le ! utolsó aukciós nap , melyen még az ott vásárolt és egyben sikeresen licitált tétellel részt vehetsz nyereményjátékunkban :

 2022. 04.06. !

A LÉNYEG ... HA A VATERÁN FUTÓ AUKCIÓNKON MELYEK 2022.02.17 - 2022.04.06 KÖZÖTT JÁRNAK LE , AZON AUKCIÓ NYERTESEI  RÉSZT VESZNEK A SORSOLÁSBAN !  

A JÁTÉKSZABÁLYZAT RÉSZLETESEN :

1. A KAMPÁNY ELNEVEZÉSE, SZERVEZŐJE

A " 10 éves A Sandiantik Nyereményjáték " kampány (továbbiakban Játék) szervezője a Sandi József egyéni vállalkozás százhalombattai székhelyű vállalkozás ( Százhalombatta, 2440 Vörösmarty út 2/a.; nyilvántartási szám : 27484092, Adószám:65798377-2-33)

2. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK


2.1. A Játékban részt vehet minden olyan természetes személy, aki tartózkodási vagy lakóhellyel
rendelkezik, továbbá a Játék kezdetéig, azaz 2022.02.16. -ig betöltötte 18. életévét (továbbiakban
Résztvevők).
2.3. A Játékban nem vehetnek részt a Játékot lebonyolító Szervező vezető tisztségviselői,
munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában
meghatározott közeli hozzátartozó és hozzátartozók.
2.4. A Résztvevők által megadott személyes adatoknak meg kell egyezniük a személyazonossági
igazolványban szereplő adatokkal.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1 A Játék 2022.02.16. 23:59 órától 2022.04.06. 23:59:59 óráig tart. A Játék időtartamának
lejártát követően történt vásárlások és feliratkozások érvénytelenek.


4. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE


4.1. Játékban részt vehet minden olyan, jelen szabályzat 2. pontjában meghatározott személy, aki a https://www.vatera.hu/listings/index.php?us=sandiantik&ob=4&obd=1 oldalon belül található aukciókon vásárol .
4.2. Szervező más részvételi módot nem fogad el.
4.3. Egy személy akár több vásárlással is részt vehet a Játékban.


5. DÍJAK ÉS SORSOLÁS


5.1. Szervező a Játék befejezését követően, a Játékban érvényes feliratkozással rendelkező
Résztvevők között 10 x 10.000 forintos levásárlási lehetőséget sorsol ki , mely felhasználható cégünk bármely fórumon .Sorsolás helyszíne: 2440 Százhalombatta Vörösmarty utca 2/a , időpont : 2022.04.07. 20:00 óra A sorsolás eredményéről videó felvétel készül, melyet a szervező a sandiantik felhasználó név mögött álló cég Facebook oldalán tesz közzé . Fizikai , kézzel kihúzott sorsolás lesz , mely szelvényeken a vaterás felhasználó nevek lesznek olvashatóak . A nyerteseket értesítjük a vatera.hu oldalán megadott e-mail címüköre kiküldött levélben .
5.2. Nyeremény más termékre vagy készpénzre át nem váltható.6. NYERTES ÉRTESÍTÉSE ÉS KIHIRDETÉSE, NYEREMÉNY ÁTVÉTELE


6.1. A Szervező a nyertest az Általa megadott elérhetőségein, e-mail-ben, az általa szolgáltatott
adatok alapján, a sorsolás napjától számított 5 munkanapon belül. Ha a megadott személyes adatok
alapján nem lehet a Nyertest értesíteni 10 munkanapon belül, vagy ha visszautasítja a nyereményt, a
fenti mechanizmus révén pótnyertes kerül kiválasztásra, egyéb esetben a Nyeremény elvész.
6.2. A nyertes személyazonosságának megállapítása a következő okiratok alapján történik:
Érvényes személyi igazolvány vagy útlevél.
6.3. A Szervező a nyertesek névsorát a az egyéni vállalkozás oldalán (www.sandiantik.hu) és annak facebook oldalán hozza nyilvánosságra a
sorsolást és adategyeztetést követően. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos(ok) vaterás felhasználó neve
jelenik meg.


7. A VERSENY SZABÁLYZATA


7.1. A Részvételi szabályzathoz bármely Résztvevő szabadon hozzáférhet a sandiantik.hu honlapon.

8. VIS MAJOR


8.1. Vis major olyan esetekre vonatkozik, amelyeket nem lehet ellenőrizni, helyrehozni vagy a
Szervező részéről előre nem látható eseményekre, valamint a Szervező azon lehetetlen helyzetére
vonatkozik tőle független okok miatt, amelyek megjelenése lehetetlenné teszi számára a Szabályzat
révén felvállalt kötelezettségeinek teljesítését.
8.2. Ha létrejön egy vis major eset, amely a Szabályzat teljesítését vagy a Kampányt egészében vagy
részlegesen megakadályozza és/vagy késlelteti, Szervező mentesül kötelezettségeinek teljesítése alól
arra az időszakra, amely alatt a teljesítést megakadályozzák vagy késleltetik.
8.3. Ha a Szervező a vis major esetet felhozza, köteles közölni a Játék részvevőivel ennek létezését 5
munkanapon belül a vis major eset megjelenésétől számítva.
8.4. A vis major esetet a www.sandiantik.hu weboldalon kell megjeleníteni.


9. A JÁTÉK MEGSZŰNÉSE

9.1. A jelen Játék megszűnhet, ha vis major esete áll fenn és/vagy a Szervező akaratától függetlenül
nem tudja folytatni és/vagy a jogi keret változása esetén, úgy, hogy a promóciós jellegű Játék
szervezése és lebonyolítása a tervezethez felajánlott költségvetés növelését feltételezi, vagy a Játék
lebonyolítását teszi lehetetlenné.

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK


A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: (a) a Szervező és a Lebonyolító vezető
tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8. könyv, I. rész
8:1 § (1) a) pont); (b) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és
azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 § (1) a) pont).
A Játékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem
hozható. A Szervező az Instagram által tárolt adatokért, valamint az Instagram
adatszolgáltatásért nem felel. A Játék során a Résztvevő kifejezetten hozzájárul személyes
adatainak Szervező általi kezeléséhez, a Szervező Adatkezelési Tájékoztatójának és a és a
hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően.A Szervező a Nyereménytárgyak hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség
kizárását a hatályos magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
A Szervező/Lebonyolító nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan
megadott adatokkal okozott következményekért. A Szervező nem vállal felelősséget a
technikai hibákból eredő problémákért. A Résztvevők a feltöltött tartalmaikkal a jelen
Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.
Amennyiben a jelen Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályozna, úgy a hatályos
jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.Ha a Résztvevő a jelen Részvételi Feltételeket - azok bármely rendelkezése tekintetében -
nem fogadja el, vagy azokkal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, illetve
abból kizárásra kerül.

sandiantik régiség antikvitás adás vétele